MYCODE

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy MYCODE Cosmetics prowadzony jest przez:

Insider Business Support Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 405a/104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705518, NIP: 1231376639, REGON: 368814105, (dalej: „Insider Business Support Sp. z o.o.”).

Słowniczek:

Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Insider Business Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępny pod domeną www.mycodecosmetics.com;

Dzień Roboczy - każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.mycodecosmetics.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały - wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Punkt zwrotu – ul. Puławska 405a/104, 02-801 Warszawa;

Towary – produkty sprzedawane przez Insider Business Support Sp. z o.o za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników;

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mycodecosmetics.com (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym www.mycodecosmetics.com, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 2. Insider Business Support Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 4. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu a także bez rejestracji.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem banku obsługującego Klienta, rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl.
 6. Klienci mogą porozumiewać się z Insider Business Support Sp. z o.o w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres office@mycodecosmetics.com bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 101 58 58. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 7. Insider Business Support Sp. z o.o dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
§ 2 Rejestracja
 1. W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.
 2. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 4. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, hasła, zaakceptowania Regulaminu, polityka cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.
 5. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zapisanych i zakupionych przez Klienta Towarów etc.
 6. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 8. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres email: office@mycodecosmetics.com . Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.
§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Insider Business Support Sp. z o.o w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres office@mycodecosmetics.com bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 101 58 58. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 4 Procedura zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.
 2. Zamówienie Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 22 101 58 58.
 3. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdzenie zamówienia” (lub równoznaczny).
 4. W Sklepie przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
 5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
  1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru.
  2. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
  3. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Insider Business Support Sp. z o.o. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
 7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 8. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 9. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary oraz koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem .Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „Potwierdzenie zamówienia” (lub równoznaczny).
 10. Insider Business Support Sp. z o.o jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 11. Insider Business Support Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.
 12. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty pełnej ceny Towaru w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 13. Przy wyborze płatności przelewem należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „Potwierdzenie zamówienia” (lub równoważną) widoczną po złożeniu zamówienia.
 14. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 15. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Insider Business Support Sp. z o.o poinformuje Klienta o braku Towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Insider Business Support Sp. z o.o.
 16. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Insider Business Support Sp. z o.o dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.
 17. Insider Business Support Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.
 18. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Insider Business Support Sp. z o.o oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 19. Umowa pomiędzy Insider Business Support Sp. z o.o a Klientem zostaje zawarta:
  1. w wypadku Towarów w zakresie których Klient dokonuje płatności z góry - z chwilą otrzymania przez Insider Business Support Sp. z o.o zapłaty ceny;
  2. w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia zgodnie z ust. 11 powyżej. Otrzymana kwota ma charakter zapłaty za dostawę Towarów.
 20. Insider Business Support Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.
 21. Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu danych niż Klient, Insider Business Support Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych.Insider Business Support Sp. z o.o w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Insider Business Support Sp. z o.o poprawnych danych.
 22. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Insider Business Support Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§ 5 Towar
 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Insider Business Support Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
§ 6 Zmiany zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do wirtualnego Koszyka.
 2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.
§ 7 Dostawy
 1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Insider Business Support Sp. z o.o nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Insider Business Support Sp. z o.o przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Insider Business Support Sp. z o.o przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z Insider Business Support Sp. z o.o.
 2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Insider Business Support Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.
 3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia w punkcie 3 „Wysyłka”.
 4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Insider Business Support Sp. z o.o. Co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:
  1. Kurier InPost – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  2. Paczkomaty – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  3. Poczta Polska odbiór w punkcie – zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych
  4. Przesyłka kurierska Pocztex - zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych
 5. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Insider Business Support Sp. z o.o o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@mycodecosmetics.com.
 6. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Insider Business Support Sp. z o.o. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Towarem do Insider Business Support Sp. z o.o.
§ 8 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Podczas składania zamówienia Klient który dokonał Rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  1. Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),
  2. Płatność przelewem,
  3. Płatność przy pomocy Przelewy24.
 2. Klient który nie dokonał Rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski. Klient który nie dokonał Rejestracji może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Insider Business Support Sp. z o.o potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 3. Insider Business Support Sp. z o.o może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów. Nie dotyczy to Klientów którzy nie dokonali Rejestracji.
 4. Insider Business Support Sp. z o.o doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.
 5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.
 6. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Insider Business Support Sp. z o.o.
 7. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.
§ 9 Reklamacja
 1. Insider Business Support Sp. z o.o jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Insider Business Support Sp. z o.o odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Insider Business Support Sp. z o.o nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Insider Business Support Sp. z o.o w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. W przypadku gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Punktu Zwrotu.
 6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Insider Business Support Sp. z o.o niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad.
 7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Insider Business Support Sp. z o.o za nabycie danego Towaru.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Insider Business Support Sp. z o.o nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Insider Business Support Sp. z o.o za uzasadnione.
 9. Insider Business Support Sp. z o.o powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.
§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 30 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 roku, Dz. U. z 2017 r. poz. 683) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. Pisemnie na adres Insider Business Support Sp. z o.o,
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@mycodecosmetics.com,
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Insider Business Support Sp. z o.o zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Insider Business Support Sp. z o.o Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Insider Business Support Sp. z o.o, Insider Business Support Sp. z o.o nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Insider Business Support Sp. z o.o zamówiony uprzednio Towar.
 6. Insider Business Support Sp. z o.o może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Insider Business Support Sp. z o.o dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Insider Business Support Sp. z o.o nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Insider Business Support Sp. z o.o. lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Insider Business Support Sp. z o.o, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Insider Business Support Sp. z o.o poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację w serwisie Sklepu internetowego. Klient składa oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox w polu komunikatu. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Insider Business Support Sp. z o.o za pośrednictwem Sklepu. Klient w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 3. Insider Business Support Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Insider Business Support Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Insider Business Support Sp. z o.o rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 8. Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

cosmetics

 

Właścicielem marki MyCode Cosmetics jest firma Insider Business Support Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem 02-801 Warszawa, ul. Puławska 405a. KRS: 0000705518, NIP: 1231376639, REGON:368814105.

Infolinia: 221015858
Dział handlowy: 606162978, 720810838, 608921208, 122987610, 571784768, 814467981

Copyright © MYCODE Cosmetics 2019 | Projekt i wykonanie krem do twarzy WGB Group


Zamknij

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki.

Zapisz się do newslettera i odbierz jednorazowy rabat na zakupy

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.